תנאי שימוש

אתר האינטרנט – ביופורום מרכז ידע יישומי בע"מ

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: 13 בינואר, 2021

 1. הקדמה

ביופורום מרכז ידע יישומי בע"מ והחברות הקשורות אליה (להלן, ביחד: "ביופורום", "החברה" או "אנחנו") מברכות אותך (להלן: "אתה" או "המשתמש") על שימושך באתר האינטרנט שלנו בכתובת https://bioforum.org.il/ (לרבות דומיינים משניים ודומיינים נלווים, אליהם משויכים תנאי שימוש אלו) (להלן: "האתר"). האתר מספק מידע לגבי שירותי ביופורום ומאפשר הרשמה לפעילויות שונות המוצעות על ידי החברה, לרבות קורסים, ימי עיון, כנסים ופעילויות נוספות (להלן, ביחד: "אירועי ביופורום" או "אירוע"). תנאי שימוש אלה חלים על מבקרי ומשתמשי האתר ועל הנרשמים לאירועי ביופורום.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

 • אנו ביופורום מרכז ידע יישומי בע"מ, ח.פ. 514053362, וכתובתנו ת.ד. 4034 נס-ציונה 7414001.
 • אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני שאתה משתמש באתר.
 • אישור למשלוח הודעות: הנך מאשר בזאת משלוח הודעות הקשורות בשירותי ואירועי ביופורום (כגון אישורי תשלום ועדכונים), הודעות פרסומיות ((לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)), הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים.
 • התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או בעצם רישומך לאחד מאירועי ביופורום, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים (וכי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם להם), לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אותם תוכל למצוא כאן: מדיניות פרטיות (להלן, תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות שלנו יכונו יחדיו: "התנאים" או "תנאי השימוש").
 • אם אינך מסכים לאי אלו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש בכל אופן באתר ו/או מהרשמה לאירועי ביופורום.

בכל שאלה או בירור לגבי פעילויות ביופורום, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 08-9313070, בשעות הפעילות: ימים א’-ה’ בין השעות 8:30-17:00  וכן באמצעות הדוא"ל: bioforum@bioforum.co.il או פקס מספר: 08-9313071.

2. האתר

 • האתר והשירותים המוצעים במסגרתו
  • האתר עשוי לספק לך מידע מקיף בקשר לחברה, לשירותים המוצעים על ידה ולאירועי ביופורום, ובין היתר, מידע הנוגע למועדי ותכני אירועי ביופורום, חדשות לגבי החברה, הזדמנויות עבודה וכיוצא בזאת, לרבות כל מידע ותוכן הקשור לפעילויות אלו, כגון מידע ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, קבצים, סמלילים, תמונות, מאספי מידע, קישורים, תוכן מותאם, מידע טכני, חומר תיעודי, ידע, מפרטים, עיצובים, ה-"look and feel" של האתר, אלגוריתמים, מידע מקור, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה, אילוסטרציות, ציורים, אנימציות ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתר או דרכו, לרבות תכנים כאמור שנמסרו לנו מצדדים שלישיים (להלן, ביחד: "התכנים"). כמו-כן, האתר עשוי לאפשר רישום מקוון לאירועי ביופורום אשר יוצעו מעת לעת על ידי החברה. כלל השירותים המוצעים באמצעות האתר, יכונו להלן: "השירותים".
  • למען הסר ספק, התכנים הכלולים באתר משמשים ככלי שיווקי ואינפורמטיבי בלבד, ובכל מקרה בו התכנים סותרים או אינם תואמים הסכמים אחרים בינך ובין החברה או מידע אחר שנמסר לך ישירות מנציג החברה, אך ורק מידע שניתן לך באופן ישיר מהחברה יהיה בתוקף.
  • האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
  • כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.
 • שימוש באתר והרשמה לאירועי ביופורום על ידי קטינים
  • על מנת להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או להשתתף באחד מאירועי ביופורום, עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים באתר ו/או בשירותים ו/או באירועי ביופורום. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש באתר ו/או בשירותים ו/או באירועי ביופורום, אנו נחסום אדם זה מלהיכנס לאתר ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע לאדם כאמור.
 • אחריות המשתמש והסרת אחריות של החברה ונציגיההאתר, התכנים, השירותים ואירועי ביופורום ניתנים לך "כמות שהם" (“AS-IS”). אתה מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובתוכנים והשתתפותך באירועי ביופורום הינם באחריותך הבלעדית.לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה, אין כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או מהשתתפות באירועי ביופורום, לרבות אחריות בנוגע לתפקודם, למהירותם ואמינותם ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה המורשים כאמור, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע משימושך באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים (או על הסתמכותך עליהם) ו/או מהשתתפותך באירועי ביופורום, והנך משחרר בזאת את החברה מכל טענה ו/או תביעה לנזקים כאמור.

3. הרשמה לאירועי ביופורום

  • תנאי הרישום לאירועי ביופורום
  • באפשרותך להירשם לאירועי ביופורום המוצעים על ידינו מעת לעת, באמצעות טופס הרישום המופיע באתר, במסגרתו תידרש למסור לנו מידע אישי מסוים (כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו), לרבות שם מלא, כתובת אימייל וכיוצא בזאת. הרשמה לאירוע מקנה זכות להשתתפות מלאה באירוע, בכפוף לתשלום דמי ההשתתפות עבור האירוע כפי שמצוין באתר (ככל שרלוונטי).
  • אין בכל תוכן או פרסום באתר משום מחויבות מצד החברה לאפשר הרשמה לאירוע ביופורום, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל פרסום בכל עת, לקבוע תקופות מוגבלות להרשמה לאירוע מסוים ולסיים את ההרשמה לאירוע, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמות המשתתפים הרשאים להירשם לכל אירוע אינה קבועה ויכולה להשתנות בכל עת, ללא חובה למלאי מינימלי של מקומות וללא חובת הנמקה של החברה. כל הרשמה לאירוע דרך האתר מבוצעת על בסיס כל הקודם זוכה, ועד לגמר המלאי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להגביל את כמות המקומות שהיא מאפשרת לכל משתמש להזמין לכל אירוע.
  • ההשתתפות באירועי ביופורום נעשית על בסיס "כמות שהיא" (As-Is), לרבות כי החברה אינה אחראית לטיב, דיוק או אמינות תכני האירוע, טיב המרצים השונים, התאמת האירוע ותכניו לצרכיך, וזוהי אחריותך הבלעדית לברר את התאמת האירוע אליו אתה מבקש להירשם לצרכיך, וכן את טיב האירוע אליו אתה מבקש להירשם. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין זה. למען הסר ספק, התכנים המועברים במסגרת האירוע הם בבעלות החברה, המרצים ו/או נותני הרישיון שלה, וחל איסור על הקלטת התכנים, העתקתם, שימוש בהם למטרות מסחריות ו/או הפצתם לצדדים שלישיים.
  • במסגרת הרשמה לאירוע, עליך לספק לנו מידע מלא, מדויק ונכון, והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר במהלך ההרשמה. מובהר כי שימוש בכרטיס אשראי שאינו שייך לך או מסירת פרטים שגויים אסורים בהחלט ומהווים עבירה על פי דין.
  • ההרשמה לאירועי ביופורום, בין אם מדובר באירועי אונליין ובין או לאו, היא אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר ללא אישור החברה.
  • בכפוף למילוי טופס ההרשמה לאירוע, עמידה בתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה ובכל תנאי אחר אשר יפורט באתר מעת לעת וקבלת התשלום הנדרש עבור ההרשמה לאירוע, החברה תישלח אליך באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת לנו במהלך ההרשמה, אישור על השלמת ההרשמה לאירוע. במידה ונהיה סבורים כי נדרשים פרטים נוספים על מנת להשלים את תהליך ההרשמה לאירוע או אם במהלך תהליך הרכישה מסרת לנו פרטים חלקיים, אנו עשויים לפנות אליך ולדרוש מסירת כל פרט אשר דרוש באופן סביר לשם השלמת ההרשמה לאירוע.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או לבטל את מועדו של כל אירוע לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת של עד 24 שעות לפני מועד האירוע.
 • תשלומים ומחירים
  • המחירים המפורסמים באתר מצוינים בשקלים והם אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת מפורשות. המחיר והתנאים התקפים ביחס להרשמה לאירוע שבוצעה באתר הינם אלו שהופיעו באתר בעת השלמת תהליך ההרשמה. החברה רשאית לעדכן את התעריפים, התנאים והמחירים הנגבים עבור הרשמה והשתתפות באירועי ביופורום מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. החברה רשאית, אך אינה חייבת, להציע מעת לעת מבצעים ביחס להרשמה לאירועים, לרבות מבצעים מוגבלים בזמן, שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים וכיו"ב. כל מכירה בתנאי מבצע תהא כפופה לתנאי שימוש אלה ולתנאי המבצע הפרטניים כפי שיפורטו באתר.
  • ברכישה מהאתר באמצעות כרטיס אשראי העסקה תתבצע לאחר קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי (או אישור הספק של כל אמצעי תשלום אחר) לביצוע העסקה, לרבות כי המשתמש אשר ביצע את הרכישה הינו בעל אמצעי התשלום או בעל הרשאה מתאימה לשימוש באמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה הרכישה. ככל שיימסרו על-ידך או מי מטעמך פרטים שגויים, לא מובטח כי הליך הרכישה יושלם.
  • תשלומים עבור הרשמה והשתתפות באירועי ביופורום עשויים להיות מעובדים באמצעות ספקי שירותי תשלום מקוונים ("ספקי שירותי תשלום"). אנו רשאים להוסיף או לשנות את ספקי שירותי התשלום עמם אנו מתקשרים לצורך גביית תשלומים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ספקי שירותי התשלום מאפשרים לך לשלוח תשלומים באופן מקוון ומאובטח באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק. אנחנו לא שולטים ואיננו קשורים עם ספקי שירותי התשלום, שהם קבלנים עצמאיים ואין להם כל יחסי עובד-מעביד או יחסי סוכנות עם החברה. החברה אינה אחראית בשום אופן למעשים (או מחדלים) של ספקי שירותי התשלום. השימוש בספקי שירותי התשלום הוא על אחריותך בלבד. באחריותך לציית לכל התנאים המפורטים על ידי ספקי שירותי התשלום בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם.
 • ביטול עסקה והחזרים
  • ביטול הרשמה לאירוע אפשרית בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010, בנוסחן מעת לעת.
  • מדיניות החברה לעניין ביטולים והחזרים היא כדלקמן: ביטול הרשמה והשתתפות באירוע יבוצעו באמצעות הודעה בכתב לחברה (באמצעות דוא"ל, פקס או בדואר, לפי הפרטים המופיעים בעמוד הראשון של תנאים אלה) אשר תימסר לחברה עד חמישה (5) ימי עסקים לפני מועד האירוע הרלוונטי, לכל המאוחר. בהודעת הביטול יש לציין לפחות את הפרטים הבאים: (א) שמות הנרשמים; (ב) שם הקורס; ו-(ג) מספר קטלוגי (מק"ט) של האירוע הרלוונטי. אנו רשאים לדרוש פרטים נוספים על מנת להשלים את הליך הביטול. הודעות ביטול, כאמור לעיל, שיתקבלו במשרדי החברה עד 5 ימי עסקים לפני מועד האירוע הרלוונטי, יזכו את הנרשם בהחזר כספי מלא של תשלומים שנגבו עבור ההרשמה לאירוע. החברה אינה מעניקה החזרים בגין ביטול השתתפות באירוע פחות מ-5 ימי עסקים לפני מועד האירוע הרלוונטי, מכל סיבה שהיא. החלפת הרשמה לאירוע מסוים באחר תבוצע, בכל מועד, לפי שיקול דעתה של החברה.
  • החברה תהא רשאית לבטל כל הרשמה לאירוע שבוצעה דרך האתר ולהודיע על כך למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, בכל מקרה של חשד סביר להפרת תנאים אלה או רכישה שבוצעה דרך האתר לצרכי מסחר.
 • תנאים נוספים לאירועים מקוונים
  • על מנת להשתתף באירועים מקוונים או כדי לקבל גישה לתכנים מסוימים, ייתכן וימסרו לך פרטי התחברות מסוימים, לרבות שם משתמש וסיסמא. הנך אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות פרטי ההתחברות, הסיסמה ושם המשתמש, לוודא שאף גורם שאינו מורשה להשתתף באירוע לא ישתתף בו וכן על כל פעילות אשר תתבצע תחת שם המשתמש שהוקצה לך. החברה לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך כתוצאה מגישה בלתי מורשית לפרטי ההתחברות שלך.
  • שים לב: ההרשמה לאירועים מקוונים היא אישית ופרטי ההתחברות מיועדים לשימושו של האדם שנרשם לאירוע בלבד. חל איסור מוחלט להעביר את פרטי ההתחברות לאחר, או לאפשר לאחרים שלא נרשמו לאירוע להשתתף באירוע (לרבות באמצעות צפייה משותפת באירוע ו/או הקלטת האירוע). החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפעיל בקרות מסוימות על מנת לוודא כי המשתתף באירועי אונליין הוא האדם שנרשם לאירוע, והוא בלבד, לרבות מנגנוני הזדהות בעת ההתחברות לאירוע ודרישה כי המשתתפים באירועי אונליין יצולמו באמצעות המכשיר ממנו הם משתתפים באירוע המקוון במהלך השתתפותם באירוע (שים לב כי החברה לא תעשה כל שימוש בצילומים אלה למעט כדי לוודא ולהבטיח את זהות המשתתפים האירוע).
  • עליך לדווח לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי ההתחברות שנמסרו לך, ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה למכשיר ממנו אתה מתחבר לאירוע.

4. קניין רוחני, סימני מסחר ובעלות בזכויות

 • זכויות קניין רוחני
  • האתר, אירועי ביופורום והתכנים בהם (למעט תוכן צדדים שלישיים), כמו גם הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני"), הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.
  • הסימנים, הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם השירות (להלן: "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, בין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים במסגרת השירותים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים, ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.
 • פידבק (משוב)
  • היה ותספק לנו משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר (להלן: "פידבק"), החברה תהיה הבעלים של הפידבק, והנך ממחה בזאת לחברה את כל זכויותיך בפידבק מבלי להעניק לך כל תמורה. כמו כן, אתה מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

5. שימושים אסורים

 • אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או באירועי ביופורום לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או באירועי ביופורום ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהאתר ו/או מהשירותים ו/או מהתכנים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש פעולת האתר או כל אתר שקשור לאירועי ביופורום, השרתים או הרשתות המאחסנות את האתרים האמורים, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות השירותים או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר או כל אתר שקשור לאירועי ביופורום; (ח) לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר או לאירועי ביופורום; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק באתר, בתכנים או בשירותים או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים, לרבות תכני אירועי ביופורום; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת, לערוך הנדסה הופכית, לשלב עם תוכנה אחרת – כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות הקניין הרוחני (כהגדרתו של מונח זה לעיל) של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר והתכנים ו/או אירועי ביופורום; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים ו/או לאירועי ביופורום; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לתוכן צדדים שלישיים, לתכנים, לאתר או לשירותים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; ו/או (טז) להשתמש באירועי ביופורום ו/או בתכנים ו/או באתר ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש בשירותים ו/או להפר אי אלו מהתנאים.

6. מדיניות פרטיות

 • אנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע האישי שאתה משתף עמנו. אנו מאמינים כי יש לך את הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש שלך בשירותים. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אתה מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות. תנאי מקדמי לשימושך בשירותים הנו קריאה והסכמה למדיניות הפרטיות.

7. קישורים לאתר וקישורים לאתרי צדדים שלישיים

 • אנו מברכים קישורים לכל דף באתר. הנך רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של פלטפורמת האינטרנט שלך ו/או מוצרים ו/או שירותים שאינם ניתנים על ידי החברה, ואינו מתאר את החברה באופן כוזב או פוגעני. אינך רשאי לקשר לאתר מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו. בכל מקרה שבו אתה מקשר לאתר, הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגע או מפר זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, איננו מתירים מסגור (framing) אוin-line linking .
 • קישורים מסוימים המופיעים באתר ו/או מוצגים כחלק מהשירותים, מאפשרים לך להיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה, אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה אינה אחראית לזמינותם, אינה מאשרת ואינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על שירותים אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד.
 • החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש בשירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.

8. זמינות

 • זמינות ופונקציונאליות השירותים שלנו תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים וקבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד).
 • אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהשירותים יהיו זמינים לך באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. אתה מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של השירותים לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות תקשורת והפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד').
 • היה ותידרש תחזוקה לשירותים באופן אשר ישפיע על זמינותם, החברה עשויה (אך היא אינה מחויבת) ליידע אותך על כך מבעוד מועד.

9. היעדר מצגים, הגבלת אחריות ושיפוי

 • היעדר מצגים והגבלת אחריות:
  • במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר ו/או התכנים ו/או ההשתתפות באירועי ביופורום ו/או תכני אירועי ביופורום ניתנים לך "כמות שהם" (“AS-IS”) והחברה, לרבות ספקיה, מנהליה, מחזיקי המניות שלה, דירקטורים, קבלני המשנה שלה, מפיצים, עובדים, גורמים קשורים, סוכנים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי החברה המורשים"), אינם נושאים בכל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.
  • החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האתר ו/או התכנים, לרבות תכני האירועים, הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר ו/או התכנים (3) כי השימוש, אי יכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באתר, לרבות תוצאות השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או באירועים ו/או בתכני האירועים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.
  • החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם נושאים באחריות וכל ערבון או התניה בנוגע לשימוש באתר ו/או באירועים ו/או בתכנים ו/או בתכני האירועים, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי זמינות, אמינות או איכות, אינם אחראים ולא יישאו באחריות לטעויות, תקלות או ליקויים ביחס לתכנים ו/או כל מידע המוצג באתר ו/או באירועים.
  • החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. הנך מסכים כי השימוש באתר ו/או בתכנים הנם באחריותך הבלעדית.
  • היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, גוף, תוצאתי, מיוחד, עקיף ו/או אקראי, שייגרם לך או לצדדים שלישיים עקב השימוש שלך באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים ו/או באירועי ביופורום, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש כאמור לעיל על ידך, בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות הכוללת של החברה כלפיך לכל נזקיך מכל סוג שהוא, לא תעלה על 100 ₪ או על הסכום ששולם על ידך לחברה עבור אירוע ביופורום נושא הנזק (הגבוה מבין השניים).
 • שיפוי:
  • יהיה עליך להגן עלינו ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות, ללא מגבלה, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) שימושך בשירותים ו/או בתכנים ו/או השתתפותך באירוע ביופורום שלא בהתאם לתנאים; (ב) כל הפרה מצדך של תנאים אלו; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי בקשר עם שימושך בשירותים ו/או בתכנים ו/או השתתפותך באירועי ביופורום. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך כאמור, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. אתה מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל את הסכמתנו לכך מראש ובכתב.

10. שינויים ועידכונים של השירותים ותנאי שימוש אלו

 • שינויים בשירותים
  • החברה רשאית, מעת לעת, לעדכן, לשדרג, לשפר ולאבטח את האתר, למחוק כל מידע או תוכן או לשנות, לתקן, לשפר, ולעשות שינויים אחרים או להפסיק הספקת או מתן מידע, תכנים או תכונות בהם מבלי לתת כל הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • חסימת וביטול השירות
  • החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישתך לשירותים ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי (בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין).
  • נציין כי אנו עשויים להשעות את הגישה לשירותים אם אנחנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי אחד (או יותר) מן האירועים הבאים התרחשו: (א) יש סיכון לביטחון או פרטיות; (ב) קיים איום על הביטחון או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) השעיה נדרשה כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של החברה, משתמשיה או הציבור; (ד) הפרת תנאים אלה; (ה) אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נקבע כי הנך מתנהל כעבריין מועד (משתמש אשר קיבל הודעה בעניין פעילות מפרה יותר מפעמיים); (ז) אם פעילותך עלולה להזיק לחברה ו/או למשתמשיה או אינה הולמת; ו/או (ח) אנו נדרשים על פי דין.
  • בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השירותים, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות השירותים.
  • הנך מסכים ומאשר כי החברה אינה נושאת בכל אחריות ביחס או בקשר עם הפסקת פעילות השירותים ו/או אובדן נתונים כלשהם.
 • שינוי וביטול תנאי השימוש
  • תנאים אלה יעמדו בתוקפם עד לסיומם כמפורט במסמך זה. אי ציות לתנאים יסיים את השימוש שלך בשירותים ואת תנאים אלו. במקרה של אי-יכולתך לעמוד בתנאים, החברה יכולה מיידית, באופן זמני או קבוע להגביל, להשעות או לסגור את חשבונך.
  • אם אתה מתנגד לכל תנאי בתנאי שימוש אלו, כפי שיתוקנו מעת לעת, או אינך מרוצה מהשירות, אתה רשאי לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת bioforum@bioforum.co.il וזה יהיה הסעד היחיד שיעמוד לרשותך בנסיבות אלו. בנסיבות אלו או בסיום ההתקשרות לפי התנאים בעקבות כישלון לעמוד בתנאים, כל הזכויות המוקנות לך לעיל יסתיימו באופן אוטומטי ותחויב להפסיק לאלתר כל שימוש בשירותים.
  • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת, ומבקשת ממך לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר.
  • החברה תעשה מאמצים סבירים להודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאים, באמצעות הודעה באתר ו/או על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה העברת לחברה במסגרת השימוש בשירותים.
  • שינויים מהותיים שיבוצעו על ידי החברה בתנאים ייכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאים ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של התנאים, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.
  • במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.
  • הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

11. תנאים משפטיים כללים

 • תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה.
 • כל תביעה בקשר לשימוש בשירותים, תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליה אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי.
 • כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בי-דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך.
 • תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.
 • שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר.
 • כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה.
 • הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהשירותים או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן.
 • היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.
 • אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך.
 • כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב על ידי החברה.
 • הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית.
 • אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.
נשמח לענות לכל שאלה arrow 1

  אנא חזרו אלי