האכיפה הארגונית הנדרשת במוסדות רפואיים ובתעשייה לאור הרחבת האחריות ע"פ פקודת הרוקחים


תאריך: יפורסם בהמשך
מיקום הקורס: כפר המכביה, רמת גן
מידע כללי
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות:  9:00-17:00
עלות: 1,750 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 1
מק''ט: 17845
שפת הקורס: עברית
על הקורס
50% הנחה לעובדי/עובדות המרכזים הרפואיים ומשרד הבריאות
 
עו"ד בנצור עמוס
משרד עו"ד עמוס בנצור ושות'
עו"ד טרסי-חן לימור
משרד עו"ד עמוס בנצור ושות'

במסגרת האחריות בדין של בעלים ומנהלים במוסדות רפואיים נכנס לתוקפו בחודש אוקטובר 2016 תיקון (מס' 24) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א – 1981 (להלן: הפקודה).

התיקון הינו משמעותי, נרחב ומקיף, בעל משמעויות והשלכות נרחבות. בניגוד לנוסח הפקודה טרם התיקון, אשר מרבית הוראותיו הוחלו על רוקחים מורשים בדין, הרי שהנוסח העדכני של הפקודה כולל הוראות והנחיות רבות, החלות על כל גורם שיש לנו נגיעה לייצור, הפצה, שימוש והוריה של שימוש בתרופות בישראל.

על כן, ובשונה מבעבר, לתיקון הפקודה השלכות משמעותיות ומרחיקות לכך גם ביחס לעבודתם של צוותים רפואיים וסיעודיים הפועלים במוסדות הרפואיים השונים בישראל ועל מסגרת אחריותה של שדרת ההנהלה באותם ארגונים. 

כך, לדוגמא, במסגרת התיקון לפקודה, עוגנה, לראשונה, האפשרות להטיל סנקציות פליליות על נושאי משרה בארגונים, לרבות במוסדות רפואיים, הגם שאינם רוקחים בעצמם, בשל הפרות של הוראות הדין שבוצעו על ידי הארגון או מי מעובדיו.

הקורס האמור מיועד להקנות למשתתפים סקירה יסודית ומעמיקה של התיקונים הנרחבים בפקודת הרוקחים, תוך התמקדות בהשפעות וההשלכות על פעילותם של מוסדות רפואיים, על הצוותים הרפואיים והסיעודיים שבהם וכן על מסגרת אחריותה של שדרת ההנהלה באותם מוסדות.

קהל היעד
 • בעלים ומנהלים רפואיים של מוסדות רפואיים, בתי מרקחת, מרפאות וכיו"ב
 • אחראיים על תחום הבטחת האיכות וניהול סיכונים במוסדות רפואיים
 • אחי/ם אחראיים במוסדות רפואיים
 • רוקחים אחראיים בבתי מרקחת בקהילה ובמוסדות רפואיים
 • ממוני תחום הרוקחות במוסדות רפואיים
 • ממוני תחום הסיעוד במוסדות רפואיים
האכיפה הארגונית הנדרשת במוסדות רפואיים ובתעשייה לאור הרחבת האחריות ע"פ פקודת הרוקחים
התועלת שתופק
 • הכרה של דרישות הדין העדכניות לאור תיקון פקודת הרוקחים
 • רכישת ידע וכלים מעשיים לעמידה בדרישות הדין החדשות
 • הכרה והבנה של הפעולות והאמצעים שחובה לבצע ב:
 1. בתי המרקחת
 2. בתי מסחר לתרופות
 3. מוסדות רפואיים
 • קבלת כלים מעשיים להבטחת קיומם של יחסי עבודה תקינים בין עובדים לבין בעלים ומנהלים של בתי מרקחת/בתי מסחר לתרופות/מוסדות רפואיים– לאור השינויים בפקודה
השאר פרטים למידע נוסף
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הערות
 • שלח
תכני הקורס

 • התיקון לפקודה: רקע ומטרות
 • השינויים העיקריים שחלו בנוסח הפקודה ומשמעותם 
 • הגורמים המבוקרים ומפוקחים על ידי הפקודה תוך התמקדות בשינויים שנוגעים למנהלים ולהנהלות של מוסדות רפואיים 
 • מסגרת אחריותו של "נושא משרה" במוסד רפואי על פי הפקודה
  • מיהו "נושא משרה בתאגיד"?
  • מהן החובות הרגולטוריות החלות על "נושא משרה בתאגיד"?
  • מהן הסנקציות שניתן להטיל על "נושא משרה בתאגיד" שהפר את החובות הרגולטוריות החלות עליו? 
  • התמורות הצפויות לאור החלת פיקוח ובקרה על פי הפקודה גם על נושאי משרה במוסדות רפואיים
  • הפעולות שמוסד רפואי ונושא משרה בתאגיד נדרשים לבצע לצורך עמידה בחובות הפיקוח המוטלות עליהם על פי הפקודה 

 • הסנקציות אותן ניתן להטיל בהתאם לפקודה - השינויים העיקריים שחלו בנוסח הפקודה ומשמעותם:
  • הסנקציות הפליליות אותן ניתן להטיל על פי הפקודה
  • האכיפה המנהלית אותה ניתן להטיל על פי הפקודה
  • תיקון פרק הדין המשמעתי בפקודה והשלכותיו על רוקחים הפועלים במסגרת מוסדות רפואיים

 • יישום והטמעה של תוכנית אכיפה ארגונית במוסדות רפואיים
  • מהי תוכנית אכיפה ארגונית?
  • העקרונות שיש לכלול בתוכנית אכיפה ארגונית במוסדות רפואיים על מנת להבטיח את עמידת המוסד הרפואי, הדרג המקצועי ושדרת ההנהלה בדרישות הפקודה 
  • קביעה, יישום והטמעה של תוכנית אכיפה ארגונית במוסדות רפואיים

 • פורום שאלות ותשובות
אודות המרצה

עו"ד עמוס בנצור

הינו הבעלים והמייסד של משרד עמוס בנצור ושות' (נוסד בשנת 1999), שהינו משרד עו"ד ייחודי, המתמחה, בין היתר, במתן שירותים מקיפים בתחומי הרגולציה של דיני הבריאות, והמשפט האזרחי והמסחרי, בישראל ובחו"ל. המשרד, בראשותו של עו"ד בנצור, מייצג ומייעץ לשירותי בריאות כללית ולגופים מובילים אחרים, בנושאים הנוגעים לחקיקה בתחום הבריאות והרפואה והינו שותף פעיל בגיבוש חקיקה ותקינה בתחומים אלו.
לפרטים נוספים אנא לחצו כאן


קורסים נוספים באותה קטגוריה
לומדים אצלנו